A1 tự hào Điện Biên

A1 tự hào Điện Biên

Em bước đi trong màu trắng hoa ban Điện Biên vào xuân, hoa ban trắng trời trắng đất Em bước đi trong màu trắng hoa ban Tấc đất em qua...