Ban lãnh đạo

1.Phó Giám đốc phụ trách:  Phạm Văn Thăng
– Điện thoại: 0215 3 812 388- Di động: 0973 182 537
– Email: Thangdulichdienbien@yahoo.com

2.Phó Phòng Nghiệp vụ: Trần Xuân Hòa
– Điện thoại: 0215 3 835 026 – Di động: 0976 176 166
– Email: Xuanhoattttxtdldb@gmail.com

3.Trưởng Phòng hành chính: Trần Thái Hòa
– Điện thoại: 0215 3 835 238 – Di động: 0946 555 845
– Email: Hoaxtdl@gmail.com